Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис на остатъци от дървесина и вършина в сечища в сила от 20.07.2022г. Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад при ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново в сила от 15.07.2022г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларазия за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка 17.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 20.05.2022 г. Ценоразпис Болярка В. Търново.pdf
ДГС Болярка 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Болярка Справка пчелини ТП ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка 01.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 25.01.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на резултатите от проведения мониторинг през 2020 г. Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2020г..docx
ДГС Болярка Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление ДГС "Болярка" Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад ГВКС file5d1453afd7c49_Doklad-GVKS-DGS-Bolyarka.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти 2021 file60b9b9e0b37b1_Analiz-na-polozhitelnite-i-otritsatelnite-vanshni-efekti-2021.docx
ДГС Болярка Горска сертификация горска сертификация TARNOVO_gfs.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация Декларация.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Предвидени подотдели за лесосечен фонд за 2021г. Подотдели за лесосечен фонд 2021г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново Списък на дървесните и недървесните продукти.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски територии държавна собственост през 2021г. в обхвата на ТП ДГС "Болярка" гр. В. Търново Горскостопански мероприятия през 2021г..pdf
ДГС Болярка 01.03.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Информация дървесина по ценоразпис.doc
ДГС Болярка 26.02.2021 Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад, в сила от 01.03.2021 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 24.09.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина - 312 б График.pdf
ДГС Болярка 14.08.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка 20.07.2020 Документ Утвърден график Утвърден график.pdf