Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Болярка

ТП Държавно горско стопанство „Болярка” се намира в централната част на Северна България, област Велико Търново. Южната част на стопанството е разположена в части от Тревненския и Еленския дял на Стара планина, а северната – в Дунавската равнина. Територията на стопанството очертава неправилна фигура с дължина в посока север-юг около 80 км и изток-запад – 60 км. Надморската височина варира от 50 м до 950 м, като средната надморска височина е 460 м. Релефът е разнообразен. С подчертано планински характер в южната част, хълмист в средната и равнинен в северната част на стопанството.
Реките на територията на ДГС „Болярка” са Янтра, Росица, Дряновска и Белица.
От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са бук, зимен дъб, габър, шестил, липа, келяв габър и др. Създадени са иглолистни култури от бял бор, смърч, зелена дугласка. От храстите се срещат леска, глог, дрян, къпина.
На територията на стопанството е обявената за защитена територия местност Преображенски манастир, където има естествено находище на турска леска.

Общата площ на горските територии е 45871 ха. Залесената площ е 43945 ха, което е 96% от общата площ. Горските култури са с площ 5075 ха или 11,7 % от залесената площ. Голата незалесена площ е 369 ха, като най-много са поляните – 617 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха %
Държавна 20256 44
Общинска  8428 18
Физ. и юрид. лица 16255 35
Земеделски територии  435 1
Религиозни общности            497               1

Средногодишното ползване на дървесина е 24647 м3 :
• едра – 3729 м3;
• средна – 5359 м3;
• дребна – 1561 м3;
• дърва – 13998 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 50 дка.

Ловната площ възлиза на 16 279 ха, разделени на  5 самостоятелни ловни района, за които са сключени договори за стопанисване. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300 - 500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. На територията на стопанството е отстрелян националният рекорд за сръндак с тегло 825 гр и 189,4 CIC точки. В района се срещат също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.