Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка 20.07.2020 Документ Утвърден график Утвърден график.pdf
ДГС Болярка 07.07.2020 Документ ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2020 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2019 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2019 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Информация за планирани горскостопански мероприятия през 2020 г. 2020 Информация горскостопански мероприятия.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Оценка въздействие дейност ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция 2020 Вътрешни правила защита лица подали сигнали.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупция 2020 политика срещу корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с права на собственост и ползване 2020 Вътрешни правила спорове.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност за 2020 г. 2020 Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност за 2019 г. 2019 Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад в сила от 15.05.2020 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 17.03.2020 Документ Мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19 Съобщение.pdf
ДГС Болярка 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Болярка.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Доклад ГВКС ДГС Болярка.doc
ДГС Болярка 03.01.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 16.11.2018 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите за 2019 г. Обем дървесина за 2019 г. - местни търговци.docx