Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка 17.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за 2024 г.: Обем дървесина местни търговци.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме анализ за проведен мониторинг за 2022 г. Резюме анализ 2022.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни за предстоящ одит Уведомление предстоящ одит.pdf
ДГС Болярка 02.05.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл. 111 от Закона за горите на територията на община Велико Търново в обхвата на ТП ДГС „Болярка“ – за отоплителен сезон 2023/2024 Списък.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Планирано ползване през 2023 г. по населени места Планирано ползване 2023.pdf
ДГС Болярка 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис - цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти от склад при ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново към СЦДП ДП гр. Габрово в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис 2023.pdf
ДГС Болярка 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за 2023 г.: Обем дървесина.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Доклад ГВСК.docx
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис на остатъци от дървесина и вършина в сечища в сила от 20.07.2022г. Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад при ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново в сила от 15.07.2022г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 17.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 20.05.2022 г. Ценоразпис Болярка В. Търново.pdf
ДГС Болярка 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Болярка Справка пчелини ТП ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка 01.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 25.01.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление ДГС "Болярка" Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти 2021 file60b9b9e0b37b1_Analiz-na-polozhitelnite-i-otritsatelnite-vanshni-efekti-2021.docx
ДГС Болярка Горска сертификация горска сертификация TARNOVO_gfs.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация Декларация.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново Списък на дървесните и недървесните продукти.pdf
ДГС Болярка 01.03.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Информация дървесина по ценоразпис.doc
ДГС Болярка 26.02.2021 Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад, в сила от 01.03.2021 г. Ценоразпис.pdf