Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на резултатите от проведения мониторинг през 2020 г. Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2020г..docx
ДГС Болярка Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление ДГС "Болярка" Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад ГВКС file5d1453afd7c49_Doklad-GVKS-DGS-Bolyarka.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти 2021 file60b9b9e0b37b1_Analiz-na-polozhitelnite-i-otritsatelnite-vanshni-efekti-2021.docx
ДГС Болярка Горска сертификация горска сертификация TARNOVO_gfs.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация Декларация.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Предвидени подотдели за лесосечен фонд за 2021г. Подотдели за лесосечен фонд 2021г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново Списък на дървесните и недървесните продукти.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски територии държавна собственост през 2021г. в обхвата на ТП ДГС "Болярка" гр. В. Търново Горскостопански мероприятия през 2021г..pdf
ДГС Болярка 01.03.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Информация дървесина по ценоразпис.doc
ДГС Болярка 26.02.2021 Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад, в сила от 01.03.2021 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 24.09.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина - 312 б График.pdf
ДГС Болярка 14.08.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка 20.07.2020 Документ Утвърден график Утвърден график.pdf
ДГС Болярка 07.07.2020 Документ ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2020 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2019 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2019 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Информация за планирани горскостопански мероприятия през 2020 г. 2020 Информация горскостопански мероприятия.pdf