ДГС Болярка

ТП Държавно горско стопанство „Болярка” се намира в централната част на Северна България, област Велико Търново. Южната част на стопанството е разположена в части от Тревненския и Еленския дял на Стара планина, а северната – в Дунавската равнина. Територията на стопанството очертава неправилна фигура с дължина в посока север-юг около 80 км и изток-запад – 60 км. Надморската височина варира от 50 м до 950 м, като средната надморска височина е 460 м. Релефът е разнообразен. С подчертано планински характер в южната част, хълмист в средната и равнинен в северната част на стопанството.
Реките на територията на ДГС „Болярка” са Янтра, Росица, Дряновска и Белица.
От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са бук, зимен дъб, габър, шестил, липа, келяв габър и др. Създадени са иглолистни култури от бял бор, смърч, зелена дугласка. От храстите се срещат леска, глог, дрян, къпина.
На територията на стопанството е обявената за защитена територия местност Преображенски манастир, където има естествено находище на турска леска.

Общата площ на горските територии е 45 350 ха. Залесената площ е 43 453 ха, което е 95.8% от общата площ. Горските култури са с площ 5075 ха или 11,7 % от залесената площ. Голата незалесена площ е 369 ха, като най-много са поляните – 617 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха %
Държавна 20 214 44
Общинска  4 098 10
Физ. и юрид. лица 14 490 32
Земеделски територии  5 948 13
Религиозни общности            497               1

Средногодишното ползване на дървесина е 37 613 м3 :
• едра – 4 402 м3;
• средна – 7 616 м3;
• дребна – 3 471 м3;
• дърва – 18 600 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 385 дка.

Ловната площ възлиза на 16 279 ха, разделени на 10 самостоятелни ловни района. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300 - 500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. На територията на стопанството е отстрелян националният рекорд за сръндак с тегло 825 гр и 189,4 CIC точки. В района се срещат също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Районът е богат на природни забележителности, исторически места и манастири. Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм. Своите гости ДГС „Болярка” посреща в архитектурния резерват „Арбанаси”.

КОНТАКТИ

ДГС Болярка

Директор: инж. Йордан Бобонков

Телефон: 062 / 639940

Факс:

e-mail: bolqrka@scdp.bg

Адрес: гр. Велико Търново, бул. "България" № 23

СТАТИСТИКА 2021

ДГС Болярка

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 1485 куб.м.

Средна 819 куб.м.

Дребна 63 куб.м.

За огрев 5115 куб.м.

ОЗМ 431 куб.м.

Всичко 7914 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 6

Прекратени 0

Общо 6