ДГС Болярка

ТП Държавно горско стопанство „Болярка” се намира в централната част на Северна България, област Велико Търново. Южната част на стопанството е разположена в части от Тревненския и Еленския дял на Стара планина, а северната – в Дунавската равнина. Територията на стопанството очертава неправилна фигура с дължина в посока север-юг около 80 км и изток-запад – 60 км. Надморската височина варира от 50 м до 950 м, като средната надморска височина е 460 м. Релефът е разнообразен. С подчертано планински характер в южната част, хълмист в средната и равнинен в северната част на стопанството.
Реките на територията на ДГС „Болярка” са Янтра, Росица, Дряновска и Белица.
От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са бук, зимен дъб, габър, шестил, липа, келяв габър и др. Създадени са иглолистни култури от бял бор, смърч, зелена дугласка. От храстите се срещат леска, глог, дрян, къпина.
На територията на стопанството е обявената за защитена територия местност Преображенски манастир, където има естествено находище на турска леска.

Общата площ на горските територии е 45 350 ха. Залесената площ е 43 453 ха, което е 95.8% от общата площ. Горските култури са с площ 5075 ха или 11,7 % от залесената площ. Голата незалесена площ е 369 ха, като най-много са поляните – 617 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха %
Държавна 20 214 44
Общинска  4 098 10
Физ. и юрид. лица 14 490 32
Земеделски територии  5 948 13
Религиозни общности            497               1

Средногодишното ползване на дървесина е 37 613 м3 :
• едра – 4 402 м3;
• средна – 7 616 м3;
• дребна – 3 471 м3;
• дърва – 18 600 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 385 дка.

Ловната площ възлиза на 16 279 ха, разделени на 10 самостоятелни ловни района. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300 - 500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. На територията на стопанството е отстрелян националният рекорд за сръндак с тегло 825 гр и 189,4 CIC точки. В района се срещат също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Районът е богат на природни забележителности, исторически места и манастири. Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм. Своите гости ДГС „Болярка” посреща в архитектурния резерват „Арбанаси”.

КОНТАКТИ

ДГС Болярка

Директор: инж. Йордан Бобонков

Телефон: 062 / 639940

Факс: 062/ 610712

e-mail: bolqrka@scdp.bg

Адрес: гр. Велико Търново, бул. "България" № 23

Банкова инфромация: Интернешънъл Асет банк АД – клон гр. Велико Търново; BIC: IABGBGSF; BG78IABG74311001182700

СТАТИСТИКА 2023

ДГС Болярка

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0