Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16437 ДГС Болярка 10.08.2020 2044 цр, бл, здб, лп, мжд Добив на дървесина 1,334.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2044 Виж пълна информация
16422 ДГС Болярка 31.07.2020 2040, 2041, 2042, 2043 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 67,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2040, 2041, 2042, 2043 Виж пълна информация
16420 ДГС Болярка 28.07.2020 2039 бб, бк, гбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 48,114.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2039 Виж пълна информация
16416 ДГС Болярка 24.07.2020 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 625,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
16372 ДГС Болярка 29.06.2020 2009, 2010, 2016, 2022, 2023, 2027, 2028, 2031, 2032 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 287,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2009, 2010, 2016, 2022, 2023, 2027, 2028, 2031, 2032 Виж пълна информация
16323 ДГС Болярка 29.05.2020 2029, 2030 ак, бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 31,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2029, 2030 Виж пълна информация
16305 ДГС Болярка 27.05.2020 2025, 2026, 2027, 2028 бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 76,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2025, 2026, 2027, 2028 Виж пълна информация
16284 ДГС Болярка 14.05.2020 2021 бл, гбр, мжд, цр Добив на дървесина 8,533.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2021 Виж пълна информация
16285 ДГС Болярка 14.05.2020 2010, 2016, 2020, 2022, 2023, 2024 бб, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 224,233.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2010, 2016, 2020, 2022, 2023, 2024 Виж пълна информация
16188 ДГС Болярка 23.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 3 /три/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16192 ДГС Болярка 23.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 11 /единадесет/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16218 ДГС Болярка 10.04.2020 2002. 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 335,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 Виж пълна информация
16204 ДГС Болярка 08.04.2020 Лесокултурни мероприятия 53,265.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 2 Виж пълна информация
16177 ДГС Болярка 18.03.2020 Лесокултурни мероприятия 6,196.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 1 Виж пълна информация
16178 ДГС Болярка 18.03.2020 Лесокултурни мероприятия 53,265.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 2 Виж пълна информация
Процедура № 16178 на ДГС Болярка от 18.03.2020 е прекратена!
16155 ДГС Болярка 13.03.2020 2006, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ак, бб, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 294,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2006, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 Виж пълна информация
16122 ДГС Болярка 19.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в МПС" на 12 броя служебни МПС Виж пълна информация
16079 ДГС Болярка 22.01.2020 2010, 2011, 2013 гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 143,435.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2010, 2011 и 2013 Виж пълна информация
16080 ДГС Болярка 22.01.2020 2012; 2014 здб, лп Продажба на дървесина 78,649.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти 2012 и 2014 Виж пълна информация
16088 ДГС Болярка 21.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация