Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16519 ДГС Болярка 28.09.2020 2043 бк, гбр, здб, кгбр, лп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 25,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2043 Виж пълна информация
16507 ДГС Болярка 24.09.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16507 на ДГС Болярка от 24.09.2020 е прекратена!
16508 ДГС Болярка 24.09.2020 2002, 2031, 2032, 2042 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 176,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2042 Виж пълна информация
Процедура № 16508 на ДГС Болярка от 24.09.2020 е прекратена!
16481 ДГС Болярка 27.08.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16481 на ДГС Болярка от 27.08.2020 е прекратена!
16482 ДГС Болярка 27.08.2020 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мьд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 266,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
Процедура № 16482 на ДГС Болярка от 27.08.2020 е прекратена!
16437 ДГС Болярка 10.08.2020 2044 цр, бл, здб, лп, мжд Добив на дървесина 1,334.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2044 Виж пълна информация
16422 ДГС Болярка 31.07.2020 2040, 2041, 2042, 2043 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 67,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2040, 2041, 2042, 2043 Виж пълна информация
16420 ДГС Болярка 28.07.2020 2039 бб, бк, гбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 48,114.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2039 Виж пълна информация
16416 ДГС Болярка 24.07.2020 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 625,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
16372 ДГС Болярка 29.06.2020 2009, 2010, 2016, 2022, 2023, 2027, 2028, 2031, 2032 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 287,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2009, 2010, 2016, 2022, 2023, 2027, 2028, 2031, 2032 Виж пълна информация
16323 ДГС Болярка 29.05.2020 2029, 2030 ак, бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 31,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2029, 2030 Виж пълна информация
16305 ДГС Болярка 27.05.2020 2025, 2026, 2027, 2028 бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 76,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2025, 2026, 2027, 2028 Виж пълна информация
16284 ДГС Болярка 14.05.2020 2021 бл, гбр, мжд, цр Добив на дървесина 8,533.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2021 Виж пълна информация
16285 ДГС Болярка 14.05.2020 2010, 2016, 2020, 2022, 2023, 2024 бб, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 224,233.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2010, 2016, 2020, 2022, 2023, 2024 Виж пълна информация
16188 ДГС Болярка 23.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 3 /три/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16192 ДГС Болярка 23.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 11 /единадесет/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16218 ДГС Болярка 10.04.2020 2002. 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 335,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 Виж пълна информация
16204 ДГС Болярка 08.04.2020 Лесокултурни мероприятия 53,265.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 2 Виж пълна информация
16177 ДГС Болярка 18.03.2020 Лесокултурни мероприятия 6,196.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 1 Виж пълна информация
16178 ДГС Болярка 18.03.2020 Лесокултурни мероприятия 53,265.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 2 Виж пълна информация
Процедура № 16178 на ДГС Болярка от 18.03.2020 е прекратена!