Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00012/15012022/122642 - 24A69F9
Дата/Час: 15.01.2022 12:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644009 / 2022-01-05 / 114 / м
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Антимово - 43.972448
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5053АН
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Бадилов
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 20 бр. / 4.4 м³
Всичко: 20 бр. / 4.4 м³