Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00011/15012022/122028 - D5A4888
Дата/Час: 15.01.2022 12:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644009 / 2022-01-05 / 114 / м
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Антимово - 43.972448
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5053АН
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Бадилов
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 40
Куб.м³ 4 м³
Общо: 40 бр. / 4 м³
Всичко: 40 бр. / 4 м³