Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00412/10102021/115118 - JI3325D
Дата/Час: 10.10.2021 11:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Реджеб Хабил Адил, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: ул Шести Септември 6
Пътува до:
Получател: Реджеб Хабил Адил, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: ул Шести Септември 6
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Подайва - ул Шести Септември 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: А3971ВА
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмед
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 7
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 7 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.68 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.68 м³
Всичко: 8 бр. / 4 пр.м³ / 4.02 м³