Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00399/10102021/091437 - CECU87V
Дата/Час: 10.10.2021 08:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Ердинч Реджеб Мехмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Белинци, адрес: ул В. Левски 11
Пътува до:
Получател: Ердинч Реджеб Мехмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Белинци, адрес: ул В. Левски 11
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Белинци - ул В. Левски 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: А3971ВА
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмед
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 13
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 13 бр. / 2.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.3 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.3 м³
Всичко: 14 бр. / 2 пр.м³ / 3.9 м³