Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00396/10102021/085527 - I7CA7DO
Дата/Час: 10.10.2021 08:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Мехмед Енвер Мехмед, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул Ахинора 52
Пътува до:
Получател: Мехмед Енвер Мехмед, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул Ахинора 52
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул Ахинора 52
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0667ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Жейнов
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 7
Куб.м³ 1.3 м³
Общо: 7 бр. / 1.3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.95 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.95 м³
Всичко: 8 бр. / 3 пр.м³ / 3.25 м³